Liên kết này là để di chuyển qua trangページ内を移動するためのリンクです

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHO HỢP ĐỒNG TÀI KHOẢN

Phạm vi áp dụng

Điều 1.

 1. Hợp đồng chỗ ở và các thỏa thuận liên quan được ký kết giữa Khách sạn và Khách cần lưu trú phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này và mọi chi tiết không được cung cấp ở đây sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp và quy định và/hoặc các thông lệ được chấp nhận chung.
 2. Trong trường hợp Khách sạn đã ký hợp đồng đặc biệt với Khách từ trước đến nay vì hợp đồng đặc biệt đó không vi phạm luật pháp và quy định và thường được chấp nhận, bất chấp Đoạn trước, hợp đồng đặc biệt sẽ được ưu tiên hơn các quy định của Điều khoản này và Điều kiện.

Đơn xin hợp đồng chỗ ở

Điều 2.

 1. Một Khách dự định làm đơn xin Hợp đồng lưu trú với Khách sạn sẽ thông báo cho Khách sạn về các chi tiết sau:
  1. Tên của khách (s);
  2. Ngày lưu trú và thời gian dự kiến đến;
  3. Phí chỗ ở (về nguyên tắc dựa trên Phí chỗ ở cơ bản được liệt kê trong Bảng đính kèm số 1); Và
  4. Các thông tin chi tiết khác mà Khách sạn cho là cần thiết.
 2. Trong trường hợp Khách yêu cầu, trong thời gian lưu trú, gia hạn chỗ ở vượt quá ngày quy định tại điểm (2) của Đoạn trước, thì đó sẽ được coi là đơn xin Hợp đồng chỗ ở mới tại thời điểm yêu cầu đó được đưa ra. .

Kết luận về hợp đồng chỗ ở, vv

Điều 3.

 1. Hợp đồng lưu trú sẽ được coi là đã được ký kết khi Khách sạn chấp nhận đơn đăng ký một cách hợp lệ theo quy định tại Điều trước.
  Tuy nhiên, điều tương tự sẽ không được áp dụng khi đã được chứng minh rằng Khách sạn không chấp nhận đơn đăng ký.
 2. Khi Hợp đồng lưu trú đã được ký kết theo các quy định tại Đoạn trước, Khách được yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc chỗ ở do Khách sạn ấn định trong giới hạn Phí lưu trú cơ bản bao gồm toàn bộ thời gian lưu trú của Khách (3 ngày khi thời gian lưu trú vượt quá 3 ngày) vào ngày do Khách sạn chỉ định.
 3. Khoản tiền đặt cọc trước tiên sẽ được sử dụng cho tổng Phí lưu trú, v.v. mà Khách sẽ thanh toán cuối cùng, sau đó là phí hủy theo Điều 6 và thứ ba là các khoản bồi thường theo Điều 18 nếu có, và phần còn lại, nếu có, sẽ được hoàn trả tại thời điểm thanh toán Phí lưu trú như đã nêu tại Điều 12.
 4. Khi Khách không thanh toán tiền đặt cọc quy định tại Đoạn 2 trước ngày quy định trong cùng Đoạn, Khách sạn sẽ coi Hợp đồng lưu trú là không hợp lệ.
  Tuy nhiên, điều tương tự chỉ được áp dụng trong trường hợp Khách được Khách sạn thông báo như vậy khi thời hạn thanh toán tiền đặt cọc được quy định.

Hợp đồng đặc biệt không cần đặt cọc

Điều 4.

 1. Bất kể các quy định tại Đoạn 2 của Điều trước, Khách sạn có thể ký kết một hợp đồng đặc biệt không yêu cầu đặt cọc chỗ ở như quy định trong cùng Đoạn sau khi Hợp đồng được ký kết.
 2. Trong trường hợp Khách sạn không yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc theo quy định tại Đoạn 2 Điều trước và/hoặc chưa nêu rõ thời hạn thanh toán tiền đặt cọc tại thời điểm đơn đăng ký Hợp đồng lưu trú được chấp nhận, thì sẽ được coi là Khách sạn đã chấp nhận một hợp đồng đặc biệt được quy định tại Đoạn trước.

Từ chối hợp đồng chỗ ở

Điều 5.

 1. Khách sạn có quyền không chấp nhận việc ký kết Hợp đồng lưu trú trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  1. Khi đơn xin chỗ ở không phù hợp với các quy định của các Điều khoản và Điều kiện này;
  2. Khi Khách không thông báo cho Khách sạn về các vấn đề được nêu tại Đoạn 1 Điều 2 hoặc khi bất kỳ vấn đề nào được thông báo được phát hiện là sai sự thật;
  3. Khi đơn đăng ký Hợp đồng Chỗ ở được thực hiện vì những mục đích không phù hợp hoặc bằng những phương tiện không phù hợp, hoặc có khả năng xảy ra như vậy;
  4. Khi người nộp đơn hoặc Khách đã thực hiện số lượng lớn đặt phòng và hủy bỏ trong quá khứ hoặc đã thực hiện bất kỳ hành động tương tự nào;
  5. Khi Khách sạn đã kín phòng và không còn phòng trống;
  6. Khi bên tìm kiếm chỗ ở được cho là có trách nhiệm thực hiện hành vi trái với luật pháp và quy định hoặc hành động trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức tốt liên quan đến chỗ ở của mình;
  7. Khi bên tìm chỗ ở được coi là tổ chức xã hội đen, thành viên của tổ chức xã hội đen, gần như thành viên của tổ chức xã hội đen, bên có liên quan đến tổ chức xã hội đen theo quy định của Đạo luật phòng chống hành vi bất công của nhóm tội phạm có tổ chức Các thành viên (Đạo luật số 77 năm 1991), hoặc các lực lượng chống đối xã hội khác;
  8. Khi bên tìm chỗ ở được coi là có nguy cơ tham gia vào bạo lực, đe dọa, đe dọa, đánh bạc, sở hữu hoặc sử dụng ma túy bị cấm, thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác hoặc hành động trái với trật tự công cộng hoặc tiêu chuẩn lễ phép trong Khách sạn;
  9. Khi bên tìm chỗ ở đã tiến hành hoặc được cho là có trách nhiệm thực hiện hành vi của mình theo cách có thể gây xáo trộn khiến những khách khác khó chịu;
  10. Khi bên tìm chỗ ở là một bệnh nhân mắc một bệnh truyền nhiễm cụ thể theo quy định trong Đạo luật Kinh doanh Khách sạn (Đạo luật số 138 năm 1948), hoặc rất nghi ngờ rằng người đó mắc một bệnh truyền nhiễm cụ thể;
  11. Khi Khách không hợp tác thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của một bệnh truyền nhiễm cụ thể;
  12. Khi Khách sạn được bên tìm kiếm chỗ ở yêu cầu chịu gánh nặng vô lý liên quan đến chỗ ở của mình;
  13. Khi bên tìm chỗ ở trước đây đã đăng bài phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc kích động, v.v. trên mạng xã hội hoặc các phương tiện truyền thông khác liên quan đến Khách sạn hoặc bất kỳ nhân viên nào của Khách sạn (bao gồm cả người quản lý; điều tương tự cũng được áp dụng sau đây) và được coi là đã thực hiện bất kỳ hành vi nào cản trở hoạt động của Khách sạn hoặc làm tổn hại đến danh tiếng và thương hiệu của Khách sạn và Tập đoàn Toyoko Inn;
  14. Khi Khách sạn không thể cung cấp chỗ ở do thiên tai, cơ sở vật chất không hoạt động và/hoặc các nguyên nhân không thể tránh khỏi khác; hoặc
  15. Khi có thông báo công khai về các đợt bùng phát, v.v. của loại cúm mới và các bệnh truyền nhiễm khác, và cần phải cho chính quyền quốc gia, chính quyền địa phương hoặc các tổ chức khác được họ chỉ định là cơ sở cần thiết cho lợi ích công cộng, chẳng hạn như sử dụng Khách sạn làm nơi lưu trú và phục hồi sức khỏe.

Quyền hủy hợp đồng chỗ ở của khách

Điều 6.

 1. Khách có quyền hủy Hợp đồng lưu trú bằng cách thông báo cho Khách sạn.
 2. Trong trường hợp Khách hủy toàn bộ hoặc một phần Hợp đồng lưu trú vì những lý do mà Khách phải chịu trách nhiệm (trừ trường hợp Khách sạn yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc trước thời hạn quy định theo quy định tại Đoạn 2 của Điều khoản này). Điều 3 và Khách đã hủy trước khi thanh toán), Khách phải thanh toán phí hủy như được liệt kê trong Bảng đính kèm số 2. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp đồng đặc biệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 đã được ký kết, điều tương tự sẽ chỉ được áp dụng khi Khách được thông báo về nghĩa vụ thanh toán phí hủy trong trường hợp Khách hủy.
 3. Trong trường hợp Khách không xuất hiện đúng thời gian đến dự kiến ​​mà không thông báo trước, Khách sạn có thể coi Hợp đồng lưu trú là bị Khách hủy bỏ.

Quyền hủy hợp đồng chỗ ở của khách sạn

Điều 7.

 1. Khách sạn có quyền hủy bỏ Hợp đồng lưu trú trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  1. Khi Khách là bệnh nhân, v.v. mắc một bệnh truyền nhiễm cụ thể theo quy định của Đạo luật Kinh doanh Khách sạn (Đạo luật số 138 năm 1948), hoặc rất nghi ngờ rằng họ mắc một bệnh truyền nhiễm cụ thể;
  2. Khi Khách không hợp tác thực hiện các hành động cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của một bệnh truyền nhiễm cụ thể;
  3. Khi Khách được coi là thành viên của một tổ chức xã hội đen, gần như là thành viên của một tổ chức xã hội đen, một bên có liên quan đến một tổ chức xã hội đen được chỉ định theo Đạo luật ngăn chặn các hành vi bất công của các thành viên nhóm tội phạm có tổ chức (Đạo luật số 77 của 1991), hoặc các lực lượng phản xã hội khác;
  4. Khi Khách vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này hoặc không tuân theo hướng dẫn của nhân viên Khách sạn;
  5. Khi Khách tham gia hoặc có nguy cơ tham gia vào bạo lực, hăm dọa, đe dọa hoặc đánh bạc, sở hữu hoặc sử dụng hoặc thể hiện nguy cơ sở hữu hoặc sử dụng ma túy bị cấm, đã thực hiện hoặc có nguy cơ thực hiện các hành vi bất hợp pháp khác, hoặc đã hành động hoặc thể hiện nguy cơ hành động trái với trật tự công cộng hoặc tiêu chuẩn lễ phép trong Khách sạn;
  6. Khi không nộp tiền đặt cọc chỗ ở theo quy định tại Khoản 2 Điều 3;
  7. Khi thanh toán Phí chỗ ở, v.v., một phương thức thanh toán gian lận được sử dụng, chẳng hạn như sử dụng thẻ tín dụng của người khác hoặc có khả năng xảy ra như vậy;
  8. Khi một sự thật thuộc bất kỳ khoản nào của Điều 5 được tiết lộ sau khi ký kết Hợp đồng lưu trú;
  9. Khi bất kỳ vấn đề nào được đăng ký theo Khoản 1 Điều 8 bị phát hiện là sai sự thật;
  10. Khi Khách đã tham gia, bị nghi ngờ đã tham gia hoặc có khả năng tham gia vào các hành vi như hút thuốc trên giường, phá hoại phương tiện chữa cháy, v.v. hoặc các hành vi khác trái với các biện pháp được cho là cần thiết nhằm tránh bị ảnh hưởng gây cháy theo quy định của Khách sạn;
  11. Khi Khách đã thực hiện hoặc có trách nhiệm tự thực hiện theo cách gây bất tiện cho những khách khác hoặc cản trở đáng kể việc cung cấp dịch vụ cho những khách khác;
  12. Khi Khách nhất quyết đưa ra yêu cầu vô lý (bao gồm yêu cầu xin lỗi hoặc trừng phạt) hoặc áp đặt gánh nặng vô lý lên Khách sạn hoặc bất kỳ nhân viên nào của Khách sạn;
  13. Khi lời nói hoặc hành động của Khách đã xúc phạm nhân phẩm của khách khác hoặc nhân viên của Khách sạn;
  14. Khi Khách đăng bài phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc kích động, v.v. trên mạng xã hội hoặc phương tiện truyền thông khác liên quan đến Khách sạn hoặc bất kỳ nhân viên nào của Khách sạn và đã cam kết hoặc có trách nhiệm thực hiện bất kỳ hành động nào cản trở hoạt động của Khách sạn hoặc gây tổn hại đến danh tiếng và thương hiệu của Khách sạn và Tập đoàn Toyoko Inn, hoặc được coi là đã thực hiện bất kỳ hành động tương tự nào trong quá khứ;
  15. Khi Khách sạn không thể cung cấp chỗ ở do thiên tai và/hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác; hoặc
  16. Khi có thông báo công khai về các đợt bùng phát, v.v. của loại cúm mới và các bệnh truyền nhiễm khác, và cần phải cho chính phủ quốc gia, chính quyền địa phương hoặc các tổ chức khác được họ chỉ định là cơ sở cần thiết cho lợi ích công cộng, chẳng hạn như sử dụng Khách sạn làm nơi lưu trú và phục hồi sức khỏe.
 2. Nếu Hợp đồng lưu trú bị hủy theo bất kỳ khoản nào từ (3) đến (14) của Đoạn trước, Khách sạn sẽ không hoàn trả bất kỳ Phí lưu trú nào mà Khách đã thanh toán. Ngoài ra, nếu Phí chỗ ở chưa được thanh toán, Khách sẽ phải thanh toán phí hủy tương đương với Phí chỗ ở. Hơn nữa, trong trường hợp như vậy, Khách sẽ bị từ chối sử dụng Khách sạn sau đó.
 3. Trong trường hợp Hợp đồng lưu trú bị hủy theo điểm (1), (15) hoặc (16) của Đoạn 1, Khách sạn sẽ không có quyền tính phí cho Khách đối với bất kỳ dịch vụ nào mà Khách chưa nhận được. chưa.

Đăng ký

Điều 8.

 1. Khách phải đăng ký các thông tin sau tại quầy lễ tân của Khách sạn vào ngày lưu trú:
  1. Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ và nghề nghiệp của Khách;
  2. Quốc tịch, số hộ chiếu, cảng và ngày nhập cảnh vào Nhật Bản đối với người nước ngoài không đăng ký cư trú tại Nhật Bản;
  3. Ngày và giờ khởi hành dự kiến; Và
  4. Các chi tiết khác mà Khách sạn cho là cần thiết.
 2. Khách sạn có thể yêu cầu Khách xuất trình giấy tờ tùy thân chính thức, v.v. để nhận dạng. Ngoài ra, Khách sạn có thể sao chép các giấy tờ nhận dạng đó, v.v. do Khách xuất trình.
 3. Khi người nước ngoài lưu trú, Khách sạn sẽ yêu cầu họ xuất trình hộ chiếu và sẽ sao chép hộ chiếu.
 4. Khách đăng ký gói nhận phiếu giảm giá, chứng từ tiền mặt hoặc các mặt hàng tương tự khác (sau đây gọi chung là “Phiếu giảm giá, v.v.”) có thể được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân chính thức, v.v. để nhận dạng khi nhận Phiếu giảm giá, v.v. .
 5. Trong trường hợp Khách dự định thanh toán Phí lưu trú quy định tại Điều 12 bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài tiền Nhật Bản, chẳng hạn như vé khách sạn hoặc thẻ tín dụng, chúng phải được xuất trình trước tại thời điểm đăng ký theo quy định tại Đoạn trước.

Giờ làm việc của phòng khách

Điều 9.

 1. Khách được quyền chiếm phòng khách theo hợp đồng của Khách sạn từ 4 giờ chiều đến 10 giờ sáng hôm sau.
 2. Khách sạn có thể, bất chấp các quy định được quy định tại Đoạn trước, cho phép Khách lưu trú trong phòng vượt quá thời gian quy định trong cùng Đoạn. Trong trường hợp này, phí bổ sung sẽ được thanh toán như sau:
  1. Đến 2 giờ chiều: 1.000 yên (đã bao gồm thuế) mỗi giờ.
  2. Muộn hơn 2 giờ chiều: tính đầy đủ tiền phòng.

Tuân thủ các quy định sử dụng

Điều 10.

 1. Trong Khách sạn, Khách phải tuân thủ Quy định sử dụng do Khách sạn thiết lập.

Giờ kinh doanh

Điều 11.

 1. Giờ làm việc của các cơ sở chính, v.v. của Khách sạn về nguyên tắc như sau và của các cơ sở khác, v.v. sẽ được thông báo chi tiết bằng các tờ rơi được cung cấp, thông báo trưng bày ở từng nơi, danh mục dịch vụ trong phòng nghỉ và các nơi khác. có nghĩa.
  1. Giờ phục vụ của quầy lễ tân
   1. Thời gian đóng cửa vào tầng sảnh: Không
   2. Dịch vụ lễ tân: 24 giờ
 2. Giờ làm việc được chỉ định trong Đoạn trước có thể thay đổi tạm thời do các nguyên nhân không thể tránh khỏi của Khách sạn. Trong trường hợp như vậy, Khách sẽ được thông báo bằng các phương tiện thích hợp.

Thanh toán phí chỗ ở

Điều 12.

 1. Bảng phân tích Phí chỗ ở, v.v. mà Khách phải trả và phương pháp tính phí như được liệt kê trong Bảng đính kèm số 1.
 2. Phí chỗ ở, v.v. như đã nêu trong Đoạn trước sẽ được thanh toán bằng tiền Nhật Bản hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài tiền Nhật Bản như vé khách sạn hoặc thẻ tín dụng được Khách sạn phê duyệt tại quầy lễ tân vào thời điểm Khách đến.
 3. Phí chỗ ở sẽ được thanh toán ngay cả khi Khách tự nguyện không sử dụng cơ sở lưu trú do Khách sạn cung cấp cho họ và theo ý của họ.

Nợ phải trả của khách sạn

Điều 13.

 1. Khách sạn sẽ bồi thường thiệt hại cho Khách nếu Khách sạn gây ra thiệt hại đó cho Khách trong việc thực hiện hoặc không thực hiện Hợp đồng lưu trú và/hoặc các thỏa thuận liên quan. Tuy nhiên, điều tương tự sẽ không áp dụng trong trường hợp thiệt hại đó xảy ra vì những lý do mà Khách sạn không chịu trách nhiệm.

Xử lý khi không thể cung cấp phòng theo hợp đồng

Điều 14.

 1. Khách sạn, khi không thể cung cấp phòng theo hợp đồng, hãy sắp xếp chỗ ở cùng tiêu chuẩn ở nơi khác cho Khách trong chừng mực có thể với sự đồng ý của Khách.

Xử lý các bài viết đã ký gửi, v.v.

Điều 15.

 1. Khách sạn sẽ bồi thường cho Khách những thiệt hại khi mất mát, đổ vỡ hoặc thiệt hại khác đối với hàng hóa, tiền mặt hoặc vật có giá trị mà Khách gửi tại quầy lễ tân, trừ trường hợp xảy ra do nguyên nhân bất khả kháng. Tuy nhiên, đối với tiền mặt và vật có giá trị, khi Khách chưa báo cáo loại và giá trị của chúng, Khách sạn sẽ bồi thường cho Khách trong giới hạn 50.000 yên.
 2. Khách sạn sẽ không bồi thường cho Khách về thiệt hại khi xảy ra mất mát, đổ vỡ hoặc thiệt hại khác, trừ khi được xác định khác là do cố ý hoặc sơ suất của Khách sạn đối với hàng hóa, tiền mặt hoặc vật có giá trị được mang vào Khách sạn. khuôn viên Khách sạn của Khách nhưng không được gửi tại quầy lễ tân.
 3. Khách sạn sẽ không giữ các vật có giá trị hoặc tiền mặt trong trường hợp Khách muốn gửi đồ tại quầy lễ tân sau khi thanh toán. Chúng tôi cũng có thể từ chối giữ các bài viết khác do tính chất, không gian lưu trữ và các lý do khác. Xin lưu ý rằng các điều kiện sau đây được áp dụng khi Khách sạn lưu giữ các vật phẩm thuộc về Khách.
  1. Vui lòng thông báo cho Khách sạn khi nào bạn sẽ nhận đồ đã ký gửi.
  2. Khách sạn sẽ lưu giữ các bài báo trong tối đa một tháng trong trường hợp Khách không đến lấy chúng trước ngày quy định ở trên.
  3. Trong thời gian chờ đợi, Khách sạn sẽ cố gắng liên hệ với Khách bằng các chi tiết liên hệ đã đăng ký theo Điều 8 (Đăng ký).
  4. Nếu Khách sạn không thể thiết lập liên lạc với Khách và Khách không yêu cầu trả lại các bài báo trong vòng một tháng sau ngày hết hạn, Khách sạn sẽ gửi các bài báo đến địa chỉ mà Khách đã đăng ký theo Điều 8 (Đăng ký) bằng đường chuyển phát nhanh. hoặc các phương tiện thích hợp khác.
  5. Khi đồ gửi đã gửi bị trả lại vì những lý do như từ chối nhận hoặc không thể xác nhận nơi cư trú, Khách sạn sẽ coi như Khách đã từ bỏ quyền của mình và sẽ vứt bỏ chúng.
  6. Khách sạn có thể tính phí cho Khách mọi chi phí phát sinh khi liên hệ với Khách sau ngày đáo hạn hoặc trả lại và vứt bỏ đồ đạc.

Lưu ký hành lý và / hoặc thuộc về khách

Điều 16.

 1. Khi hành lý của Khách được mang vào Khách sạn trước khi đến, Khách sạn chỉ có trách nhiệm giữ hành lý đó trong trường hợp yêu cầu đó đã được Khách sạn chấp nhận. Hành lý sẽ được giao cho Khách tại quầy lễ tân vào thời điểm nhận phòng.
 2. Nếu bất kỳ hành lý hoặc đồ dùng cá nhân nào được tìm thấy sau khi thanh toán, chỉ khi tìm thấy người sở hữu, chúng tôi sẽ liên hệ với người đó khi cần thiết và yêu cầu hướng dẫn của họ. Nếu không có chỉ dẫn của người chiếm hữu, không tìm thấy người chiếm hữu hoặc người chiếm hữu không đến lấy, chúng tôi sẽ lưu giữ trong 7 ngày kể từ ngày phát hiện và giao cho cơ quan công an gần nhất hoặc tiêu hủy. sau 3 tháng. Ngoài ra, các hàng hóa khác bao gồm thực phẩm, đồ uống và tạp chí sẽ được Khách sạn tùy ý xử lý.

Trách nhiệm liên quan đến bãi đậu xe

Điều 17.

 1. Khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm hướng dẫn phương tiện hoặc trông giữ phương tiện của Khách khi Khách sử dụng bãi đậu xe trong khuôn viên của Khách sạn, vì Khách sạn sẽ được coi là chỉ cung cấp chỗ đậu xe, cho dù chìa khóa xe đã được gửi tại Khách sạn hay chưa. Tuy nhiên, Khách sạn sẽ bồi thường cho Khách những thiệt hại do cố ý hoặc sơ suất của Khách sạn trong việc quản lý bãi đậu xe.

Trách nhiệm của khách

Điều 18.

 1. Khách sẽ bồi thường cho Khách sạn về những thiệt hại gây ra thông qua ý định hoặc sơ suất từ phía Khách.
Bảng số 1 đính kèm: Chi tiết về Phí lưu trú, v.v. (Tham khảo Khoản 1 Điều 2 và Khoản 1 Điều 12)
    Nội dung
Tổng số tiền Khách phải thanh toán Phí ăn ở
 1. (1) Chỗ ở cơ bản
  Tiền phòng (tiền phòng)
Phụ phí
 1. (2) Phí bữa ăn và đồ uống, v.v.
Thuế
 1. (a) Thuế tiêu thụ
  (bao gồm thuế tiêu thụ địa phương)
 2. (b) Thuế chỗ ở

Lưu ý 1. Phí lưu trú cơ bản được tính theo Bảng giá tại quầy lễ tân.

Lưu ý 2. Thuế chỗ ở được tính theo mức thuế suất do chính quyền địa phương quy định.

Bảng đính kèm số 2 Phí hủy bỏ (Phần 2, Điều 6)
Ngày khi hủy hợp đồng được thông báo Không hiển thị Ngày lưu trú 1 ngày trước ngày ở Từ 2 ngày đến 6 ngày trước ngày lưu trú 7 ngày trước ngày ở
Số lượng phòng ký hợp đồng
Cá nhân 1 đến 9 100% 100%* 1      
Nhóm 10 hoặc hơn 100% 100% 50% 30% 10%

* 1 Ngày lưu trú Lên đến 4 giờ chiều 0%; Muộn hơn 4 giờ chiều 100%

Nhận xét

 1. Tỷ lệ phần trăm biểu thị mức phí hủy đối với Phí lưu trú cơ bản.
 2. Khi số ngày đã ký hợp đồng bị rút ngắn, Khách sẽ phải thanh toán phí hủy cho ngày đầu tiên bất kể số ngày được rút ngắn.
 3. Khi một phần đặt phòng theo nhóm (từ 10 phòng trở lên) bị hủy, phí hủy sẽ không được tính đối với số phòng tương đương 10 %số phòng đã hợp đồng kể từ 7 ngày trước khi nhận phòng (khi được chấp nhận ít hơn quá 7 ngày trước khi nhận phòng, kể từ ngày chấp nhận) (mọi phân số sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất).
 4. Đối với nhóm được chỉ định trong Đoạn 3 trước đó, điều này sẽ không áp dụng nếu Bản ghi nhớ về Đặt chỗ theo nhóm hoặc thỏa thuận tương tự đã được ký kết riêng.
 5. Nếu có khoản phí hủy do các đối tác kinh doanh khác chỉ định, chúng tôi sẽ chấp nhận số tiền đó làm phí hủy.

(Sửa đổi vào ngày 1 tháng 4 năm 2023)
(Sửa đổi ngày 7 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực vào ngày 25 tháng 12 năm 2023)