Xuất hiện

  • Xuất hiện (buổi trưa)
  • Ngoại hình (đêm)