การปรากฏ

  • ลักษณะที่ปรากฏ (เที่ยงวัน)
  • ลักษณะที่ปรากฏ (เที่ยง)