การปรากฏ

  • ลักษณะที่ปรากฏ (กลางคืน)
  • ลักษณะที่ปรากฏ (กลางคืน)
  • ลักษณะที่ปรากฏ (ตอนเที่ยง)
  • ลักษณะที่ปรากฏ (เที่ยงวัน)