การปรากฏ

  • ลักษณะที่ปรากฏ (เที่ยง)
  • ลักษณะที่ปรากฏ (เที่ยงวัน)