การปรากฏ

  • การปรากฏตัว (เที่ยงวัน)
  • ลักษณะที่ปรากฏ (เที่ยงวัน)