Энэ линк нь хуудсаар дамжинаページ内を移動するためのリンクです

ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ХАМРАГДАХ НЬ ХЯНАЛТ, ХУУЛЬ

Хэрэглэх хүрээ

1 дүгээр зүйл.

 1. Зочид буудал болон зочны хооронд байгуулах байрны гэрээ болон холбогдох гэрээнүүд нь эдгээр Нөхцөлд хамаарах бөгөөд энд заагаагүй аливаа зүйлийг хууль тогтоомж, дүрэм журам болон/эсвэл нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн практикт зохицуулна.
 2. Зочид буудал нь Зочинтой тусгайлан гэрээ байгуулсан бол урьд өмнөх догол мөрийг үл харгалзан хууль тогтоомж, дүрэм журам, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн практикийг зөрчөөгүй тохиолдолд тусгай гэрээ нь эдгээр нөхцлийн заалтуудаас давуу эрх олгоно. ба Нөхцөлүүд.

Орон сууц барих гэрээ байгуулах өргөдөл

2 дугаар зүйл.

 1. Зочид буудалтай орон сууцны гэрээ байгуулах өргөдөл гаргахаар зорьж буй зочин зочид буудалд дараахь зүйлийг мэдэгдэнэ.
  1. Зочны нэр;
  2. Байрлах огноо, ирэх тооцоолсон цаг;
  3. Байрны төлбөр (зарчмын хувьд хавсаргасан хүснэгт №1-д заасан орон сууцны үндсэн төлбөрт үндэслэсэн); болон
  4. Зочид буудлын шаардлагатай гэж үзсэн бусад мэдээлэл.
 2. Зочин оршин суух хугацаандаа өмнөх хэсгийн (2)-д заасан хугацаанаас хэтрүүлэн байраа сунгах хүсэлт гаргасан тохиолдолд ийм хүсэлт гаргасан үед энэ нь орон сууцны шинэ гэрээ байгуулах өргөдөл гэж үзнэ. .

Орон сууцны гэрээ байгуулах гэх мэт.

3 дугаар зүйл.

 1. Зочид буудал өмнөх зүйлд заасны дагуу өргөдлийг зохих ёсоор хүлээн авснаар байрны гэрээ байгуулагдсанд тооцогдоно.
  Гэсэн хэдий ч зочид буудал нь өргөдлийг хүлээж аваагүй нь нотлогдсон тохиолдолд мөн адил зүйл хамаарахгүй.
 2. Өмнөх догол мөрийн заалтын дагуу орон сууцны гэрээг байгуулах үед зочны оршин суух бүх хугацаанд (хугацаа дуусахад 3 хоног) байрлах үндсэн төлбөрийн хүрээнд зочид буудлаас тогтоосон байрны барьцаа төлбөрийг төлөхийг зочиноос хүснэ. оршин суух хугацаа 3 хоногоос дээш) зочид буудлаас заасан огноогоор.
 3. Барьцааг эхлээд зочин эцэслэн төлөх байрны нийт төлбөр гэх мэт, дараа нь 6 дугаар зүйлд заасны дагуу хүчингүй болгосны төлбөрт, гуравдугаарт холбогдох 18 дугаар зүйлд заасан нөхөн төлбөрт, үлдсэнийг нь хэрэв байгаа бол хэрэглэнэ. 12 дугаар зүйлд заасны дагуу байрны төлбөрийг төлөх үед буцаан олгоно.
 4. Зочин 2-р зүйлд заасан барьцаагаа мөн зүйлд заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд Зочид буудал нь Байрлах гэрээг хүчингүйд тооцно.
  Гэсэн хэдий ч дэнчин төлөх эцсийн хугацааг заасан тохиолдолд зочид буудлаас зочдод мэдэгдсэн тохиолдолд л мөн адил хамаарна.

Орон сууцны хадгаламж шаарддаггүй тусгай гэрээ

4 дүгээр зүйл.

 1. Өмнөх зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалтыг үл харгалзан зочид буудал нь гэрээ байгуулсны дараа тухайн зүйлд заасан байрны төлбөр шаардахгүй тусгай гэрээ байгуулж болно.
 2. Зочид буудал нь өмнөх зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу барьцаа төлбөрөө төлөхийг хүсээгүй ба/эсвэл байрны гэрээний өргөдлийг хүлээн авах үед барьцааны төлбөрийг төлөх эцсийн хугацааг заагаагүй тохиолдолд. Зочид буудал нь өмнөх догол мөрөнд заасан тусгай гэрээг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.

Орон сууцны гэрээнээс татгалзах

5 дугаар зүйл.

 1. Зочид буудал нь дараах тохиолдлуудын аль нэгэнд байрлах байрны гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөхгүй байх эрхтэй.
  1. Орон байрны өргөдөл нь эдгээр нөхцөл, болзлын заалттай нийцэхгүй байгаа тохиолдолд;
  2. Зочин 2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан асуудлын талаар зочид буудалд мэдэгдээгүй, эсвэл мэдэгдсэн зүйлсийн аль нэг нь худал болох нь тогтоогдсон тохиолдолд;
  3. Орон сууцны гэрээ байгуулах хүсэлтийг зохисгүй зорилгоор, зохисгүй аргаар гаргасан, эсхүл ийм боломж байгаа тохиолдолд;
  4. Өргөдөл гаргагч эсвэл зочин өмнө нь олон тооны захиалга, цуцлалт хийсэн эсвэл үүнтэй төстэй үйлдэл хийсэн бол;
  5. Зочид буудал бүрэн захиалгатай, өрөө байхгүй үед;
  6. Орон байр хайж буй тал нь өөрийн байртай холбоотой хууль тогтоомжийг зөрчих, нийтийн хэв журам, ёс суртахууны эсрэг үйл ажиллагаа явуулах үүрэгтэй гэж үзвэл;
  7. Орон байр хайж байгаа этгээд нь зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэлийн шударга бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд заасан дээрэмчдийн байгууллага, бүлэглэлийн гишүүн, бүлэглэлийн гишүүн, бүлэглэлд хамаарах этгээд гэж үзвэл. Гишүүд (1991 оны 77-р хууль), эсвэл бусад нийгмийн эсрэг хүчнүүд;
  8. Орон байр хайж буй этгээд зочид буудалд хүчирхийлэл үйлдэх, айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх, мөрийтэй тоглоом тоглох, хориотой мансууруулах бодис хадгалах, хэрэглэх, бусад хууль бус үйлдэл хийх, нийтийн хэв журам, ёс суртахууны хэм хэмжээнд харшлах зэрэг эрсдэлтэй гэж үзвэл;
  9. Орон байр хайж буй тал нь бусад зочдыг бухимдуулахуйц үймээн самуун гаргахуйц байдлаар биеэ авч явах эсвэл биеэ авч явах үүрэгтэй гэж үзвэл;
  10. Орон байр хайж буй тал нь Зочид буудлын бизнесийн тухай хууль (1948 оны 138-р хууль)-д заасны дагуу тодорхой халдварт өвчтэй, эсхүл түүнийг тодорхой халдварт өвчтэй гэж сэжиглэж байгаа тохиолдолд;
  11. Зочин тодорхой халдварт өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авах талаар хамтран ажиллаагүй тохиолдолд;
  12. Орон байр хайж буй тал түүний байртай холбоотой үндэслэлгүй дарамтыг хүлээн авахыг зочид буудалд хүссэн тохиолдолд;
  13. Орон байр хайж буй тал өмнө нь зочид буудал болон түүний ажилтны (менежерийг оролцуулан; цаашид мөн адил хамаарна) нийгмийн болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр гүтгэсэн, гүтгэсэн, заналхийлсэн, өөгшүүлсэн нийтлэл хийсэн бол Зочид буудлын үйл ажиллагаанд саад учруулсан, зочид буудал болон Тоёоко Инн группын нэр хүнд, брэндийг хохироосон аливаа үйлдэл хийсэн гэж үзвэл;
  14. Зочид буудал нь байгалийн гамшиг, байгууламжийн доголдол болон бусад зайлшгүй шалтгааны улмаас байраар хангах боломжгүй болсон тохиолдолд; эсвэл
  15. Шинэ төрлийн томуу болон бусад халдварт өвчний дэгдэлт, халдварт өвчний дэгдэлт зэргийг нийтэд зарласан тохиолдолд тухайн зочид буудлыг улсын засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа, тэдгээрийн томилсон бусад байгууллагуудад нийтийн ашиг сонирхолд шаардлагатай барилга байгууламж болгон зээлдүүлэх шаардлагатай. Зочид буудлыг байр, нөхөн сэргээх байгууламж болгон ашиглах.

Зочин Орон сууцны гэрээг цуцлах эрх

6 дугаар зүйл.

 1. Зочин Зочид буудалд мэдэгдэх тул Орон сууцны гэрээг цуцлах эрхтэй.
 2. Зочин хариуцах шалтгааны улмаас Зочин Байршуулах гэрээг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн цуцалсан тохиолдолд (Зочид буудлын 2-р зүйлд заасан хугацааны дотор барьцаа төлбөрийг төлөхийг хүссэнээс бусад тохиолдолд). 3 дугаар зүйл ба зочин төлбөр хийхээс өмнө цуцалсан) Зочин нь хавсаргасан Хүснэгт No 2-т заасны дагуу цуцлалтын төлбөрийг төлнө. Гэсэн хэдий ч 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан тусгай гэрээ байгуулсан тохиолдолд Зочин цуцалсан тохиолдолд цуцлалтын төлбөрийг төлөх үүргийг зочинд мэдэгдсэн тохиолдолд л мөн адил хамаарна.
 3. Зочин урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр ирэх хүлээгдэж буй цагтаа ирээгүй тохиолдолд Зочид буудал нь Байрлах гэрээгээ зочин цуцалсан гэж үзэж болно.

Зочид буудлын орон сууцны гэрээг цуцлах эрх

7 дугаар зүйл.

 1. Зочид буудал нь дараах тохиолдлуудын аль нэгэнд байрлах гэрээг цуцлах эрхтэй.
  1. Зочин нь Зочид буудлын бизнесийн тухай хууль (1948 оны 138-р хууль)-д заасны дагуу тодорхой халдварт өвчтэй гэх мэт өвчтэй, эсхүл түүнийг тодорхой халдварт өвчтэй гэж сэжиглэж байгаа тохиолдолд;
  2. Зочин тодорхой халдварт өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авах талаар хамтран ажиллаагүй тохиолдолд;
  3. Зочин нь дээрэмчдийн байгууллагын гишүүн, дээрэмчдийн байгууллагын бараг гишүүн, Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлгийн гишүүдийн шударга бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу томилогдсон дээрэмчний байгууллагатай холбоотой этгээд гэж үзвэл (Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлгийн гишүүдийн шударга бус үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 77 дугаар хууль). 1991), эсвэл бусад нийгмийн эсрэг хүчнүүд;
  4. Зочин эдгээр нөхцөл, болзлыг зөрчсөн эсвэл зочид буудлын ажилтны зааврыг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд;
  5. Зочин хүчирхийлэл, айлган сүрдүүлэх, заналхийлэх, мөрийтэй тоглоом тоглох, ашиглах, хадгалах, хэрэглэхийг хориглосон хар тамхи, мансууруулах бодис хэрэглэх, хадгалах, хэрэглэх аюул заналхийлсэн, бусад хууль бус үйлдэл хийсэн эсвэл хийх аюул заналхийлсэн тохиолдолд, Зочид буудалд нийтийн дэг журам, ёс суртахууны хэм хэмжээний эсрэг үйлдэл хийсэн, эсвэл аюул учруулсан;
  6. 3 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан байрны барьцааг төлөөгүй тохиолдолд;
  7. Орон сууцны төлбөрийг төлөхдөө бусдын зээлийн карт ашиглах гэх мэт залилан мэхлэх арга хэрэгсэл ашигласан, эсхүл ийм боломж байгаа тохиолдолд;
  8. 5 дугаар зүйлийн аль нэг хэсэгт хамаарах баримт нь орон сууцны гэрээ байгуулсны дараа илэрсэн тохиолдолд;
  9. 8 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан аливаа зүйл хуурамч болох нь тогтоогдсон тохиолдолд;
  10. Зочин орон дотроо тамхи татах, гал түймэр унтраах байгууламжид эмх замбараагүй байдал үүсгэх гэх мэт үйлдлүүд хийсэн, үйлдсэн байж болзошгүй гэж сэжиглэгдсэн, эсхүл үйлдэх үүрэгтэй бол, эсхүл болзошгүй аюулаас зайлсхийхийн тулд шаардлагатай гэж үзсэн арга хэмжээний эсрэг заалттай. Зочид буудлын зааврын дагуу гал түймэр гаргах;
  11. Зочин бусад зочдод төвөг учруулах, бусад зочдод үйлчилгээ үзүүлэхэд ихээхэн саад учруулахуйц байдлаар биеэ авч явах буюу биеэ авч явах үүрэгтэй бол;
  12. Зочин үндэслэлгүй шаардлага тавих (уучлалт гуйх, шийтгэхийг шаардах гэх мэт) эсвэл Зочид буудал болон түүний ажилчдад үндэслэлгүй дарамт үзүүлэхийг шаардсан тохиолдолд;
  13. Зочны үг, үйлдэл нь бусад зочин эсвэл зочид буудлын ажилтны нэр төрийг гутаасан тохиолдолд;
  14. Зочин зочид буудал болон түүний ажилтны талаар олон нийтийн болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр гүтгэсэн, гүтгэсэн, заналхийлсэн, гутаан доромжилсон бичлэг хийсэн гэх мэтээр зочид буудлын үйл ажиллагаанд саад учруулсан, нэр хүндэд нь халдсан аливаа үйлдэл хийсэн эсвэл хийх үүрэгтэй бол. Зочид буудал болон Тоёоко Инн группын брэнд, эсвэл өмнө нь ижил төстэй үйлдэл хийсэн гэж үзвэл;
  15. Зочид буудал нь байгалийн гамшиг болон/эсвэл давагдашгүй хүчин зүйлийн бусад шалтгааны улмаас байраар хангах боломжгүй болсон тохиолдолд; эсвэл
  16. Шинэ төрлийн томуу болон бусад халдварт өвчний дэгдэлт, халдварт өвчний дэгдэлт зэргийг нийтэд зарласан тохиолдолд тухайн зочид буудлыг улсын засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа, тэдгээрийн томилсон бусад байгууллагуудад нийтийн ашиг сонирхолд шаардлагатай барилга байгууламж болгон зээлдүүлэх шаардлагатай. Зочид буудлыг байр, нөхөн сэргээх байгууламж болгон ашиглах.
 2. Өмнөх хэсгийн (3)-аас (14) аль нэг хэсэгт заасны дагуу орон сууцны гэрээг цуцалсан бол Зочид урьд нь төлсөн байрны төлбөрийг зочид буудал буцаан олгохгүй. Нэмж дурдахад, хэрэв зочид буудлын төлбөрийг төлөөгүй бол зочид буудлын төлбөртэй тэнцэх хэмжээний төлбөрийг цуцлах шаардлагатай. Цаашилбал, ийм тохиолдолд зочдод дараа нь зочид буудлыг ашиглахаас татгалзах болно.
 3. 1 дэх хэсгийн (1), (15) эсвэл (16) дэд хэсэгт заасны дагуу орон сууцны гэрээг цуцалсан тохиолдолд зочид буудал нь зочноос хүлээн аваагүй үйлчилгээний төлбөрийг авах эрхгүй. хараахан.

Бүртгэл

8 дугаар зүйл.

 1. Зочин байрлах өдөр зочид буудлын үүдний ширээнд дараах мэдээллийг бүртгүүлнэ.
  1. Зочдын нэр, нас, хүйс, хаяг, ажил мэргэжил;
  2. Японд оршин суух бүртгэлгүй гадаадын иргэдийн харьяалал, паспортын дугаар, боомт, Японд нэвтэрсэн огноо;
  3. Явах огноо, тооцоолсон цаг; болон
  4. Зочид буудлын шаардлагатай гэж үзсэн бусад шинж чанарууд.
 2. Зочид буудал нь зочноос таних албан ёсны бичиг баримт зэргийг үзүүлэхийг шаардаж болно. Нэмж дурдахад зочид буудал нь зочны танилцуулсан иргэний үнэмлэх гэх мэт баримт бичгийн хуулбарыг хийж болно.
 3. Гадаадын иргэд оршин суух үед зочид буудал паспортоо үзүүлэхийг шаардаж, хуулбарыг нь хийлгэнэ.
 4. Купон, бэлэн мөнгөний талон болон түүнтэй төстэй бусад зүйлийг (цаашид "Купон гэх мэт" гэх) авахаар хүсэлт гаргасан зочин нь купон гэх мэтийг хүлээн авахдаа таних албан ёсны баримт бичиг зэргийг гаргаж өгөхийг шаардаж болно. .
 5. Зочин 12-р зүйлд заасан байрны төлбөрийг зочид буудлын тасалбар, зээлийн карт гэх мэт япон мөнгөн тэмдэгтээс өөр ямар ч аргаар төлөхөөр төлөвлөж байгаа тохиолдолд өмнөх догол мөрөнд заасан бүртгэлийн үед тэдгээрийг урьдчилан харуулах ёстой.

Зочны өрөөнүүдийн ажлын цаг

9 дүгээр зүйл.

 1. Зочин нь зочид буудлын гэрээт зочны өрөөг маргааш өглөө 4 цагаас 10 цаг хүртэл авах эрхтэй.
 2. Зочид буудал нь өмнөх догол мөрөнд заасан заалтыг үл харгалзан зочдод тухайн зүйлд заасан хугацаанаас илүү хугацаанд өрөөнд орохыг зөвшөөрч болно. Энэ тохиолдолд нэмэлт төлбөрийг дараахь байдлаар төлнө.
  1. 14 цаг хүртэл: Цаг тутамд 1000 иен (татвар оруулаад).
  2. 14 цагаас хойш: өрөөний төлбөрийг бүрэн төлнө.

Ашиглалтын журмыг дагаж мөрдөх

10 дугаар зүйл.

 1. Зочин зочид буудалд зочид буудлаас тогтоосон ашиглалтын дүрмийг дагаж мөрдөнө.

Ажлын цаг

11 дүгээр зүйл.

 1. Зочид буудлын үндсэн байгууламж гэх мэтийн ажлын цагийн хуваарь зарчмын хувьд дараах байдалтай байна, бусад байгууламж гэх мэтийг товхимол, газар бүрт байрлуулсан зарлал, зочны өрөөнүүдийн үйлчилгээний лавлах болон бусад хэлбэрээр дэлгэрэнгүй мэдээлнэ. гэсэн үг.
  1. Урд талын ажлын цаг
   1. Лобби давхарт орох хаалтын цаг: Байхгүй
   2. Урд талын үйлчилгээ: 24 цаг
 2. Урьдчилсан догол мөрөнд заасан ажлын цагийн хуваарь нь Зочид буудлын зайлшгүй шалтгаануудаас шалтгаалан түр хугацаанд өөрчлөгдөнө. Ийм тохиолдолд Зочинд зохих арга замаар мэдэгдэнэ.

Орон байрны төлбөр

12 дугаар зүйл.

 1. Зочны төлөх байрны төлбөр гэх мэтийн задаргаа, түүнийг тооцох аргачлалыг хавсаргасан хүснэгт №1-д үзүүлэв.
 2. Өмнөх догол мөрөнд заасан байрны төлбөр гэх мэтийг Япон мөнгөн тэмдэгтээр эсвэл зочид буудлын тасалбар эсвэл зочдыг ирэх үед зочид буудлаас зөвшөөрсөн зээлийн карт гэх мэт япон мөнгөн тэмдэгтээр төлнө.
 3. Зочид буудлаас өөрт нь олгосон, өөрийн мэдэлд байгаа байрыг сайн дураараа ашиглаагүй байсан ч байрны төлбөрийг төлнө.

Зочид буудлын хариуцлага

13 дугаар зүйл.

 1. Зочид буудал нь Байршуулах гэрээ болон/эсвэл холбогдох гэрээг биелүүлэх, эсхүл биелүүлээгүйгээс зочдод ийм хохирол учруулсан бол зочид буудал нь зочдод учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. Гэсэн хэдий ч зочид буудал хариуцлага хүлээхгүй шалтгаанаар ийм хохирол учирсан тохиолдолд ижил зүйл хамаарахгүй.

Гэрээт өрөө өгөх боломжгүй үед харьцах

14 дүгээр зүйл.

 1. Зочид буудал нь гэрээт өрөө байраар хангах боломжгүй тохиолдолд Зочинд тохирсон бусадтай ижил төстэй байрыг Зочны зөвшөөрлөөр аль болох боломжтой байлгахаар зохион байгуулна.

Хадгалсан зүйлтэй харьцах гэх мэт,

15 дугаар зүйл.

 1. Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үүссэнээс бусад тохиолдолд зочны үүдний ширээнд хадгалуулсан бараа, бэлэн мөнгө, үнэт зүйл алдагдсан, эвдэрсэн, бусад гэмтэл учирсан тохиолдолд зочид буудал нь зочдод учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. Гэсэн хэдий ч, бэлэн мөнгө болон үнэт зүйлсийн хувьд Зочин түүний төрөл, үнэ цэнийг мэдээлээгүй тохиолдолд зочид буудал нь зочдод 50,000 иенийн хүрээнд нөхөн олговор олгоно.
 2. Зочид буудалд авчирсан бараа, бэлэн мөнгө, үнэт зүйлсийн санаатай, хайхрамжгүй байдлын улмаас өөрөөр тогтоогдоогүй бол зочид буудал нь зочдод учирсан хохирлыг нөхөн төлөхгүй. Зочид буудлын байрыг зочны захиалгаар өгөх боловч урд талын ширээнд хадгалдаггүй.
 3. Зочид төлбөр тооцоо хийснийхээ дараа үүдний ширээнд бараа байршуулахыг хүссэн тохиолдолд зочид буудал нь үнэт зүйл, бэлэн мөнгө хадгалахгүй. Бид мөн чанар, хадгалах зай болон бусад шалтгааны улмаас бусад зүйлийг хадгалахаас татгалзаж болно. Зочид буудал нь зочны эд зүйлсийг хадгалахад дараах нөхцөлүүд хэрэгжинэ гэдгийг анхаарна уу.
  1. Хадгалуулсан бараагаа авахдаа зочид буудалд мэдэгдэнэ үү.
  2. Зочин нийтлэлийг дээр дурдсан огноогоор аваагүй тохиолдолд зочид буудал нэг сар хүртэл хугацаагаар хадгална.
  3. Энэ хооронд зочид буудал нь 8-р зүйлд (Бүртгэл) бүртгэгдсэн холбоо барих хаягийг ашиглан зочинтой холбогдохыг оролдох болно.
  4. Зочид буудал нь зочинтой холбоо тогтоож чадахгүй бөгөөд зочин нь заасан хугацаанаас хойш нэг сарын дотор бараагаа буцааж өгөхийг хүсээгүй бол зочид буудал 8 дугаар зүйлд (Бүртгэл) заасны дагуу барааг зочны бүртгүүлсэн хаягаар шуудангаар илгээнэ. эсвэл бусад тохиромжтой арга хэрэгсэл.
  5. Хүлээн авахаас татгалзсан, оршин суугаа газраа баталгаажуулах боломжгүй зэрэг шалтгаанаар илгээсэн барааг буцаах тохиолдолд зочид буудал нь зочин эрхээсээ татгалзсан гэж үзэж, захиран зарцуулна.
  6. Зочид буудал нь зочинтой тогтоосон хугацаа дууссаны дараа холбоо барих, барааг буцааж өгөх, устгахтай холбоотой аливаа зардлыг зочноос гаргуулж болно.

Ачаа тээш болон / эсвэл Зочны барааг хадгалах

16 дугаар зүйл.

 1. Зочны ачаа тээшийг зочид буудалд ирэхээс өмнө авчрах үед зочид буудал ийм хүсэлтийг хүлээн авсан тохиолдолд л түүнийг хадгалах үүрэгтэй. Ачаа тээшийг зочдод бүртгүүлэх үед нь урд талын ширээн дээр хүлээлгэн өгнө.
 2. Тооцооны дараа ачаа тээш, хувийн эд зүйл олдвол зөвхөн эзэмшигч нь олдсон тохиолдолд бид шаардлагатай үед тухайн хүнтэй холбогдож зааварчилгаа авах болно. Эзэмшигчээс өгсөн зааваргүй, эзэмшигч нь олдоогүй, эзэмшигч нь аваагүй тохиолдолд илрүүлсэн огноог оруулан 7 хоногийн турш хадгалж, өөрт ойр байрлах цагдаагийн байгууллагад хүргүүлэх буюу устгана. 3 сарын дараа. Цаашилбал, хоол хүнс, ундаа, сэтгүүл зэрэг бусад барааг зочид буудал дур мэдэн устгана.

Зогсоолын талаархи хариуцлага

17 дугаар зүйл.

 1. Зочид буудлын доторх зогсоолыг ашиглах үед зочид буудал нь тээврийн хэрэгслийг удирдан чиглүүлэх эсвэл түүний тээврийн хэрэгслийн хамгаалалтыг хариуцахгүй. тээврийн хэрэгслийн түлхүүрийг зочид буудалд хадгалуулсан эсэх. Гэсэн хэдий ч Зочид буудал нь зогсоолын менежменттэй холбоотой санаатай эсвэл хайхрамжгүй байдлаас үүдэн зочдод учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө.

Зочны хариуцлага

18 дугаар зүйл.

 1. Зочин Зочид буудлын санаатай буюу хайхрамжгүй байдлаас үүдсэн хохирлыг Зочид буудалд нөхөн төлнө.
Хавсаргасан Хүснэгт №1: Байрны төлбөрийн задаргаа гэх мэт (2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн ишлэл)
    Агуулга
Зочны төлөх нийт дүн Орон байрны төлбөр
 1. (1) Үндсэн байр
  Төлбөр (өрөөний төлбөр)
Нэмэлт төлбөр
 1. (2) Хоол, ундаа цэнэглэх, г.м.
Татвар
 1. (a) Хэрэглээний татвар
  (орон нутгийн хэрэглээний татварыг оруулаад)
 2. (б) Байрны татвар

Тайлбар 1. Байрны үндсэн төлбөрийг үүдний ширээний тарифт үндэслэнэ.

Тайлбар 2. Орон сууцны татварыг орон нутгийн засаг захиргаа бүрээс тогтоосон татварын хувь хэмжээгээр тооцно.

Хүснэгт №2 хавсаргасан: Цуцлах төлбөр (Гэрээний 6 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг)
Гэрээ цуцлах өдрийг мэдэгдэнэ Шоу байхгүй байна Орон сууцны өдөр Орон байрлах өдрөөс 1 өдрийн өмнө Орон байрлах өдрөөс 2-оос 6 хоногийн өмнө Орон байрлах өдрөөс 7 хоногийн өмнө
Гэрээний тоо
Хувь хүн 1-ээс 9 хүртэл 100% 100%* 1      
Бүлэг 10 ба түүнээс дээш 100% 100% 50% 30% 10%

* 1 Байрлах өдөр 16 цаг хүртэл 0%; 16 цагаас хойш 100%

Тэмдэглэл

 1. Энэ хувь нь үндсэн орон сууцны төлбөрийг цуцлах төлбөрийн хэмжээг илэрхийлнэ.
 2. Гэрээ байгуулсан өдрийн тоог богиносгосон тохиолдолд богиносгосон өдрийн тооноос үл хамааран эхний өдрийн цуцлалтын төлбөрийг зочин төлнө.
 3. Бүлгийн захиалгын нэг хэсэг (10 ба түүнээс дээш өрөө) цуцлагдсан тохиолдолд орон сууцанд орохоос 7 хоногийн өмнөх (багаар хүлээн авсан тохиолдолд) гэрээнд заасан тооны өрөөний 10% -тай тэнцэх өрөөний тооноос цуцлалтын хураамж авахгүй. хүлээн авах өдрөөс 7 хоногийн өмнө) (ямар ч бутархайг хамгийн ойрын бүхэл тоо хүртэл дугуйрна).
 4. Өмнөх 3-р бүлэгт заасан бүлгийн тухайд Бүлэглэх тухай санамж бичиг буюу түүнтэй ижил төстэй гэрээг тусад нь байгуулсан тохиолдолд энэ нь хамаарахгүй.
 5. Хэрэв бусад бизнесийн түншүүдийн тогтоосон цуцлалтын хураамж байгаа бол бид үүнийг цуцлах төлбөр болгон хүлээн авна.

(2023 оны 4-р сарын 1-ний өдөр шинэчилсэн)
(2023 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр шинэчлэн найруулж, 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсөн)